Friday, April 17, 2009

KWA WANYAKYUSA TU!

AKASUMO KA MWANGALAMU NA MWAKINDINGO
Mwangalamu na Mwakindingo balinuumanyani bunywamu fíjo. Bagoníle amasiku amingi fíijo kisita kyuma nakimo. Po babukíle kumwalafyale, kusuma ing'ombe. Po unyafyale abapele kita múndu ing'ombe jake.

Mwangalamu apeligwe ingambaku. Po Mwakindingo apeligwe indama. Bo bapeligwe ing'ombe isyo, bajengíle itembe limo. Ing'ombe syabo silinkugona pamopene.
Po ingombe ja Mwakindingo indama jatelíle. Po Mwangalamu alinkuti ing'ombe iji jitelíle jake, Mwakindingo alinkukanika ukuti ing'ombe inyambala jisikutela pope Mwangalamu akaaníle.
Po Mwakindingo abukíle kwa Kalulu kukusitaka. Kalulu atíle Mwise mwesa kitabo. Po babukíle. Balyagíle Kalulu afwele ifípetu ipakíle amatope. Po Mwangalamu alinkundalusya Kalulu ukuti fíki usulumenye?
Kalulu alinkwamula alinkuti: Ngulila papo tata afwíle, alinulwanda atelaga po afwíle fyobene nsulumenye. Mwangalamu alinkukanika nukuti sikabagila Kalulu.
Unyambala atele umwana kangi aje nu lwanda. Bulebule? Po Kalulu alinkuti kukanika Mwangalamu! Une ngujoba naloli tata atelaga afwíle. Mwangalamu atíle unyambala asikuteta nakomo ngukana.
Po Kalulu atíle keta ugwe kuti ing'ombe jako ingambako jitelíle! Bule ing'ombe inyambala jikutela? Po Mwangalamu alinkuti hi! mma akandu akanyambala kokosa kala kasikukaba ulwanda nu kutela. Po Kalulu alinkumuba.
Mwangalamu ukuti nungwe ing'ombe iji jitelíle jikajojako papo ijako nyambala. Ing'ombe jila jitelíle ja Mwakindingo.
Palapala Mwangalamu itika kuno akalele fíjo mundumbula. Po Kalulu alinkwega ing'ombe sila nukumpapo Mwakindingo. Mwakindingo alinkubuka nasyo kumyake. Ubumanyani na Mwangalamu bulinkumalika. Kaja kampyenule.

No comments: