Tuesday, January 11, 2011

KWA WANYAKYUSA TU

AKASUMO KAUMÚNDU, MWANGALAMU NA KALULU

Aaaliko umúndu jumo endaga injila. Alinkwenda, alinkwenda. Bo ikusokapo injila jake ali numwana nna nialu akolíle mmaboko. Umúndu ujo alinkííkulu.

Po bo kwenda injila jake janda ukutima ifula. Po unkííkulu jula abopela nu kwingila nnyumba jimo. Ngimba inyumba ijo ja Mwangalamu.


Mwangalamu ammwaga umúndu jula bo afumíle nkujata. Atíle: "Gwe, múndu ugwe, ummíle umwanako na nialu gwako. Po nine ngumíle ugwe." Unkííkulu jula alyandíle ukukuta nu kwilamba fíjo.

Pope Mwangalamu atíle kupilika gwe nkííkulu ugwe. Umwalafyale ikuti mmíle umwanako na nialu gwako kukana? Mila mbibimbibi. Mwangalamu akumíle. Po nine nummíle Mwangalamu.

Po Mwangalamu bikupilika bo isyo abopíle nukubuka kubutali. Po jope Kalulu alinkolíle unkííkulu jula alinsosisye panja nukunsindikila. Kwaja ko kupona kwa nkííkulu jula. Kaja kampyenyúle.

No comments: